Prawo gospodarcze

Kancelaria Adwokacka Wojciech Zaręba na Powiślu

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 7 listopada 2019 r., ustawodawca ponownie wprowadził do Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych. Wprowadzone

rozwiązania – takie jak ograniczone możliwości powoływania określonych kategorii dowodów czy zakaz modyfikacji powództwa w trakcie procesu – sprawiają, że postępowania sądowe toczone pomiędzy przedsiębiorcami są bardziej wymagające, a ryzyko przegrania sprawy z powodu nieprawidłowej konstrukcji pierwszego pisma procesowego jest znacząca.

Kancelaria Adwokacka Wojciech Zaręba oferuje klientom biznesowym reprezentację w postępowaniach przesądowych, sądowych oraz egzekucyjnych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego jak i karnego. Zajmujemy się w szczególności sprawami:

  • o zapłatę z tytułu niezapłaconych faktur,
  • dotyczącymi zapłaty kar umownych,
  • sporów dotyczących interpretacji postanowień umownych,
  • sporów wynikających z umowy o dzieło/umowy zlecenia, umowy najmu i innych umów regulowanych przepisami Kodeksu cywilnego,
  • odpowiedzialności członków zarządu w razie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce (art. 299 Kodeksu spółek handlowych),
  • naruszenia dóbr osobistych przedsiębiorcy,
  • karnymi gospodarczymi.  

Oferujemy zarówno współpracę w pojedynczych sprawach, jak i możliwość zapewnienia stałej obsługi prawnej.